Pokaż filtry:

  • Oferta jest to informacja o pojedynczym mieszkaniu / apartamentu.

  • Inwestycje są to zbiory mieszkań zgrupowanych w realizacjach dewelopera.

 • Wyszukaj Tagi:

  wyszukaj swoją nieruchomość

  Regulamin

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Homigo.pl

   

  1. Informacje wstępne
   1. Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym serwisie ogłoszeniowym nieruchomości (dalej „Serwis”) pod nazwą Homigo.pl
   2. Właścicielem Serwisu jest Regal Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność pod adresem: ul. Hanki Czaki 2/7 01-588 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000817873. NIP: 5252809206, REGON: 385043258.
   3. Regulamin opisuje zasady umieszczania ogłoszeń w Serwisie dotyczących rynku nieruchomości. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu jest posiadanie dostępu do sieci internet oraz przeglądarki internetowej.
  2. Definicje

  Wykorzystane pojęcia w regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą homigo.pl, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej https://homigo.pl
  2. Właściciel - administrator Serwisu: Regal Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność pod adresem: ul. Hanki Czaki 2/7 01-588 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000817873. NIP: 5252809206, REGON: 385043258.
  3. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu homigo.pl
  4. Konto reklamodawcy – moduł Serwisu, dostępny dla Reklamodawcy, po wcześniejszej rejestracji w Serwisie (strona rejestracji), umożliwiający: dodawanie, usuwanie i edycję Jednostek reklamowych; zarządzanie portfelem punktów (Paywallet); zarządzanie wyrażoną w punktach wysokością stawek za kliknięcie/wyświetlenie (CPC) i Budżetem dziennym w ramach narzędzia Bid Tool; zarządzanie Leadami w ramach modułu miniCRM; przegląd Statystyk; przegląd Historii płatności; import Ogłoszeń reklamowych do Konta reklamodawcy
  5. Reklamodawca – zarejestrowany użytkownik Serwisu, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto reklamodawcy. W ramach Serwisu rozróżniamy 3 typy Reklamodawców: Deweloper, Agencja Nieruchomości, Osoba prywatna.
  6. Deweloper – typ Reklamodawcy dedykowany firmom z branży deweloperskiej i budowlanej, zajmujących się komercjalizacją nieruchomości, wybierany przy rejestracji w Serwisie, posiadający dostęp do Konta reklamodawcy z modułami: Deweloper, Inwestycje, Paywallet, Statystyki, Historia płatności, Importer, Leady, Dane konta
  7. Agencja nieruchomości – typ Reklamodawcy dedykowany agencjom i biurom nieruchomości, wybierany przy rejestracji w Serwisie, posiadający dostęp do Konta reklamodawcy z modułami: Agencja nieruchomości, Projekty, Paywallet, Statystyki, Historia płatności, Importer, Leady, Dane konta
  8. Osoba prywatna – typ Reklamodawcy dedykowany osobom fizycznym, wybierany przy rejestracji w Serwisie, posiadający dostęp do Konta reklamodawcy z modułami: Oferty, Paywallet, Statystyki, Historia płatności, Leady, Dane konta
  9. Ogłoszenie reklamowe – ogłoszenie informacyjne na temat sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, opublikowane w ramach Serwisu, dostępne i zarządzane z poziomu Konta reklamodawcy. W ramach Serwisu rozróżniamy 2 typy Ogłoszeń reklamowych: Inwestycje oraz Oferty.
  10. Inwestycja – typ Ogłoszenia reklamowego dostępny z poziomu Konta reklamowego Dewelopera, umożliwiający dodanie do Serwisu ogłoszenia zawierającego zbiór informacji charakterystycznych dla inwestycji deweloperskiej, takich jak: zdjęcia, liczba mieszkań, przedział metraży w oferowanych lokalach, przedział cenowy oferowanych lokali, ilość kondygnacji.
  11. Oferta – typ Ogłoszenia reklamowego dostępny z poziomu Konta reklamowego każdego typu, umożliwiający dodanie do Serwisu ogłoszenia zawierającego zbiór informacji charakterystycznych dla pojedynczej nieruchomości (np. mieszkania, domu), takich jak: zdjęcia, metraż, cena, piętro lub innych.
  12. Paywallet – moduł Konta reklamodawcy informujący o ilości posiadanych Punktów w serwisie oraz dający możliwość zakupu dodatkowych Punktów za pomocą płatności elektronicznych PayU.
  13. Statystyki inwestycji – moduł Konta reklamodawcy, zawierający szereg statystyk aktywności związanych z jego Ogłoszeniami reklamowymi (Wyświetlenia, Kliknięcia, CTR, Średni koszt kliknięcia, Wysłane formularze, Koszt formularze, CR, Koszt łącznie).
  14. Wyświetlenia – metryka dostępna z poziomu modułu Statystyki, określająca sumę wyświetleń Ogłoszenia reklamowego danego Reklamodawcy.
  15. Kliknięcia – metryka dostępna z poziomu modułu Statystyki, określająca liczbę kliknięć w Ogłoszenie reklamowe danego Reklamodawcy w Wynikach wyszukiwania Serwisu.
  16. CTR – z ang. Click Through Rate, czyli współczynnik klikalności, wyrażona w procentach metryka, będąca ilorazem Kliknięć i Wyświetleń Ogłoszenia reklamowego
  17. Średni koszt kliknięcia – wyrażony w Punktach, średni koszt za wyświetlenie Użytkownikowi danego Ogłoszenia reklamowego
  18. Wysłane formularze – metryka dostępna z poziomu modułu Statystyki, określająca liczbę wypełnionych i wysłanych do Reklamodawcy formularzy w obrębie Serwisu.
  19. Koszt formularze – łączny koszt wysłanych formularzy, wyrażony w Jednostkach, będący iloczynem liczby Wysłanych formularzy i Ceny za formularz.
  20. Cena za formularz – stała, wyrażona w Punktach, cena za Wysłany formularz, która wynosi 20,00 Punktów.
  21. CR – z ang. Conversion Rate, czyli Współczynnik konwersji, metryka dostępna z poziomu modułu Statystyki, wyrażona w procentach, będąca ilorazem Wysłanych formularzy i Wyświetleń danego Ogłoszenia reklamowego.
  22. Koszt łącznie – wyrażona w Punktach, suma obciążeń danego Ogłoszenia reklamowego
  23. Lead – formularz kontaktowy, wypełniony i wysłany do Reklamodawcy z poziomu Serwisu przez Użytkownika z zaznaczeniem zgody akceptacji Regulaminu, zawierający podstawowe dane kontaktowe i informację, którym Ogłoszeniem reklamowym zainteresowany jest Użytkownik.
  24. CPC – wyrażona w Punktach, deklarowana stawka za kliknięcie/odsłonę Ogłoszenia reklamowego jaką jest gotów ponieść Reklamodawca w przypadku kliknięcia/odsłony jego Ogłoszenia reklamowego. CPC jest definiowane przez Reklamodawcę z poziomu narzędzia Bid Tool dostępnego w formularzu edycji danego Ogłoszenia reklamowego, dostępnego z poziomu Konta Reklamodawcy.
  25. miniCRM – moduł konta Reklamodawcy, zawierający zbiór Leadów (wypełnionych i wysłanych formularzy kontaktowych) Użytkowników zainteresowanych danym Ogłoszeniem reklamowym.
  26. Paywallet – moduł konta Reklamodawcy, pozwalający na zakup dowolnej liczby Punktów i zasilenia nimi Konta Reklamodawcy.
  27. Bid Tool – moduł konta Reklamodawcy, dostępny z poziomu edycji Ogłoszenia reklamowego. Za pomocą Bid Tool można określić CPC (dla całej Inwestycji lub pojedynczej Oferty) oraz Maksymalny dzienny budżet dla Inwestycji lub Oferty (w koncie typu Osoba prywatna).
  28. Algorytm wyszukiwarki – jest to zbiór zasad pozwalający na wyszukanie i zaprezentowanie w wynikach wyszukiwania Serwisu odpowiednich Ogłoszeń reklamowych. Algorytm wyszukiwarki definiuje kolejność wyświetlania Ogłoszeń reklamowych na podstawie definiowanej stawki za kliknięcie CPC przy zachowaniu zgodności Ogłoszeń reklamowych z wybranymi parametrami wyszukiwania zdefiniowanymi przez Użytkownika w jego Zapytaniu.
  29. Polityka Prywatności - zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, korzystających z Serwisu dostępne pod adresem: https://homigo.pl/polityka-prywatnosci
  30. Użytkownik – każdy użytkownik Serwisu, korzystający z niego niezależnie od rodzaju urządzenia wykorzystywanego do tego, czasu i miejsca korzystania z Serwisu
  1. Zasady Korzystania z Serwisu
   1. Usługi świadczone w ramach Serwisu polegają na umożliwieniu Użytkownikom nieodpłatnego przeglądania i przeszukiwania zasobów ofert nieruchomości zgromadzonych w bazie danych Serwisu oraz na odpłatnej publikacji ofert (Ogłoszeń reklamowych) przez Reklamodawców.
   2. Ogłoszenia reklamowe prezentowane są w Serwisie zgodnie z niniejszym regulaminem, a proces poboru opłat za ich publikację został szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie.
   3. Ceny za Usługi odpłatne dostępne są po rejestracji w Serwisie i utworzeniu Konta Reklamodawcy.
   4. Reklamodawcy uiszczają opłatę za usługi z dołu, na podstawie faktury VAT, z wykorzystaniem dostępnych metod płatności w ramach systemu płatniczego PayU.
   5. Okres publikacji Ogłoszeń reklamowych nie jest z góry określony. Ogłoszenia reklamowe są publikowane i dostępne z poziomu Wyszukiwarki w Serwisie, dopóki w koncie Reklamodawcy dostępna jest liczba Punktów większa niż 0. Po wykorzystaniu dostępnych Punktów, Ogłoszenia reklamowe stają się nieaktywne, przestają brać udział w licytacji i przestają być wyświetlane w Wynikach wyszukiwania Serwisu.
   6. Jedno Ogłoszenie reklamowe zawsze prezentuje jedną nieruchomość na wynajem lub sprzedaż. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia zdublowanych Ogłoszeń reklamowych tego samego Reklamodawcy.
   7. W ramach publikacji Ogłoszeń reklamowych, Serwis udostępnia formularz kontaktowy, w którym potencjalny kupujący lub najemca może odznaczyć prośbę kontaktu ze strony Reklamodawcy (tzw. Lead), podając numer telefonu, adres e-mail i domyślnie podstawioną treść wskazującą zainteresowanie danym Ogłoszeniem reklamowym. Leady przechowywane są w Koncie Reklamodawcy w narzędziu miniCRM.
   8. Ogłoszenia dostępne są publicznie.
   9. Zabrania się publikacji Ogłoszeń:

    - niezgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym
    - umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach
    - umieszczanie danych kontaktowych na zdjęciach (e-mail, telefon, komunikator)
    - umieszczanie zdjęć niezwiązanych z nieruchomością
    - umieszczanie znaków towarowych, grafik na zdjęciach
    - wprowadzanie cen niezgodnych z realiami rynkowymi (zaniżone ceny)
    - sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt
    - sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc
    - uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe

    Właściciel zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, do usunięcia ogłoszenia w trybie natychmiastowym.
   10. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich materiałów umieszczonych w Ogłoszeniu reklamowym do kampanii zewnętrznych służących dodatkowemu promowaniu Ogłoszeń reklamowych w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych.
   11. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zgromadzonych na Serwisie (w całości lub części) przez Użytkownika bez uprzedniej zgody Właściciela i udostępnianie ich osobom trzecim lub innym serwisom ogłoszeniowym (w tym własnym) jest niedozwolone. Powyższe czynności Użytkownika każdorazowo wymagają udzielenia oddzielnej pisemnej zgody przez Właściciela.
   12. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu reklamowym treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w Serwisie oraz w kampaniach internetowych zewnętrznych służących dodatkowemu promowaniu ogłoszeń w celu zwiększenia jego zasięgów internetowych, w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego wyświetlania i odtwarzania; wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.
   13. Dane zawarte w Ogłoszeniu reklamowym, w tym dane osobowe Użytkowników, Reklamodawców i osób działających w ich imieniu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://homigo.pl/polityka-prywatnosci.
  2. Zakładanie Konta Reklamodawcy
   1. Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracyjny, nadając unikalny login (adres e-mail) i hasło, wybierając typ Konta Reklamodawcy i uzupełniając pozostałe pola formularza, charakterystyczne dla danego typu Konta Reklamodawcy. Po wysłaniu Formularza Rejestracji, w celu aktywacji konta, zostaje wygenerowana i wysłana na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail automatyczna wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po kliknięciu w który zostaje aktywowane Konto Reklamodawcy w Serwisie. Zarówno login jak i hasło można zmienić na Koncie Reklamodawcy.
   2. W przypadku Reklamodawców typu Deweloper lub Agencja nieruchomości, wszelkich czynności w ramach serwisu może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
   3. Reklamodawca ma możliwość dodać i przypisać do właściwych Ogłoszeń reklamowych adresy e-mail, numery telefonów i inne dane kontaktowe swoich pracowników lub współpracowników. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prezentowane w treści publikowanych Ogłoszeń reklamowych i służą nawiązaniu kontaktu z Agentem przypisanym do Ogłoszenia reklamowego jako osoba kontaktowa.
  3. Dodawanie i modyfikowanie Ogłoszeń reklamowych
   1. Ogłoszenia reklamowe mogą być edytowane z poziomu Konta Reklamodawcy.
   2. Reklamodawca odpowiada za aktualność Ogłoszeń, jest zobligowany do ich aktualizacji, aby publikacje na Serwisie były zawsze aktualne.
   3. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny odzwierciedlać rzeczywistą cenę nieruchomości.
  4. Proces licytacji (Bid System) i wyświetlania wyników wyszukiwania dla zapytań Użytkowników
   1. Użytkownik w ramach wyszukiwarki Inwestycji i Ofert, za pomocą dostępnego panelu wyszukiwarki określa interesujące go parametry zapytania, takie jak: lokalizacja, rodzaj nieruchomości, typ transakcji (sprzedaż / wynajem) i inne, a także określa format wyświetlanych Ogłoszeń reklamowych (Szukaj po: Inwestycjach / Ofertach)
   2. Wszystkie Ogłoszenia reklamowe spełniające parametry zapytania biorą udział w licytacji w czasie rzeczywistym.
   3. Licytacja polega na porównaniu i uszeregowaniu Inwestycji lub Ofert od najwyższej do najniższej, wg. zadeklarowanych stawek CPC.
   4. Wyszukiwarka pozwala na przeglądanie wyników wyszukiwania wg. rodzaju Ogłoszenia reklamowego (Inwestycja lub Oferta). Do przełączania wyników wyszukiwania według określonego rodzaju Ogłoszenia reklamowego służy specjalny suwak „Szukaj po: Oferta / Inwestycja”. Domyślnie suwak ustawiony jest do pozycji „Szukaj po: Inwestycja”.
   5. Serwis pobiera od Reklamodawcy opłatę za wyświetlenie pojedynczego Ogłoszenia reklamowego w Punktach, które ściągane są z jego konta PayWallet. Serwis pobiera za wyświetlenie danego Ogłoszenia reklamowego równowartość punktów określoną przez Reklamodawcę za pomocą stawki CPC.
   6. Serwis nie pobiera opłaty za kolejne wyświetlenia tego samego Ogłoszenia reklamowego temu samemu Użytkownikowi definiując czy jest to Użytkownik powracający na podstawie plików Cookies, przy czym czas przechowywania Cookies ustala się na 30 dni od pierwszej sesji.
   7. Serwis pobiera od Reklamodawcy opłatę za wypełniony formularz (Lead). Koszt za wypełniony formularz (Lead) ustala się w wysokości 20,00 punktów.

   

  1. Wypowiedzenie Umowy
   1. Właściciel może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, bez podania wyraźnego powodu. W takiej sytuacji wszelkie Punkty zgromadzone na Koncie Reklamodawcy zostaną przeliczone na złotówki (po kursie 1 pkt. = 1 zł) i zwrócone na konto bankowe Reklamodawcy w przeciągu 14 dni od dnia wypowiedzenia. Odpowiedni dokument księgowy zostanie wygenerowany i udostępniony Reklamodawcy w dniu zwrotu pozostałych środków.
   2. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Właściciel może również wstrzymać się ze spełnianiem świadczeń wynikających z ww. umowy, w szczególności zablokować możliwość korzystania z Panelu Użytkownika, zaprzestać świadczenia Usług i publikacji Ogłoszenia reklamowego, w przypadku rażącego łamania Regulaminu Serwisu lub w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących straty finansowe i wizerunkowe po stronie Właściciela Serwisu.
  2. Zasady Odpowiedzialności
   1. Serwis umożliwia umieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń reklamowych oraz kontaktowanie się z Użytkownikami.
   2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych Ogłoszeń reklamowych.
   3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny oraz rzeczywisty publikowanej nieruchomości oraz za aktualność Ogłoszenia reklamowego.
   4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

    - brak zainteresowania Ogłoszeniem reklamowym,
    - działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, banków i innych instytucji i urządzeń niezależnych od Serwisu,
    - realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia reklamowego,
    - składane oświadczenia przez Użytkownika
   5. Serwis zastrzega sobie prawo do:

    - przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu w związku z pracami technicznymi nie dłużej niż 24h,
    - ingerencji w treść Ogłoszenia reklamowego w przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminów produktowych jak również jest umocowany do usunięcia Ogłoszenia reklamowego,
    - skontrolowania Ogłoszeń reklamowych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Reklamacje
   1. Każdy z Użytkowników ma prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie wykonania przez Serwis świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
   2. Reklamację Użytkownik przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@homigo.pl
   3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

    - imię i nazwisko,
    - adres email Użytkownika lub adres e-mail konta Reklamodawcy,
    - nazwę Ogłoszenia reklamowego, którego reklamacja dotyczy,
    - uzasadnienie reklamacji oraz żądanie w związku ze składaną reklamacją.
   4. Jeżeli podane dane z zgłoszeniu wymagają doszczegółowienia Serwis zastrzega sobie prawo do kontaktu w związku z obsługą reklamacji.
   5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie.
  4. Skargi i mediacja
   1. Skarga przysługuje Reklamodawcom między innymi w następujących sprawach:
   2. domniemanego niewywiązywania się przez Właściciela z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
   3. kwestii technologicznych, które wiążą się z funkcjonowaniem Serwisu i które wpływają na możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu;
   4. środków i działań podejmowanych przez Właściciela w odniesieniu do usług świadczonych ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Reklamodawcy;

     
   5. Skargę można złożyć przesyłając ją z dopiskiem „skarga” drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@homigo.pl
   6. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać informacje umożliwiające ocenę zasadności skargi, w tym w szczególności opis zarzucanych uchybień.
   7. Skarga zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego została przesłana.
   8. Reklamodawca ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Właścicielem a danym Reklamodawcą w związku ze świadczonymi przez Właściciela w ramach Serwisu usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa powyżej. Właściciel wyraża wolę podjęcia postępowania mediacyjnego w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Lista mediatorów oraz Regulamin Postępowania Mediacyjnego Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej dostępne są na stronach internetowych Naczelnej Rady Adwokackiej. Mediacja jest odpłatna, przy czym Właściciel ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym ust. 1 lit. a.
   9. Reklamodawca może zaproponować innego mediatora(ów), z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Właściciel może odmówić wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Użytkownika mediatora(ów).
  5. Dostęp do danych Użytkowników
   1. Właściciel ma dostęp do następujących danych Reklamodawcy: danych identyfikujących Reklamodawcę, przekazanych przez Reklamodawcę w związku z założeniem Konta Reklamodawcy; danych zawartych w treści Ogłoszenia reklamowego, danych przekazanych w związku z dokonywaniem płatności przez Reklamodawcę na rzecz Właściciela Serwisu.
   2. Reklamodawca nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Właściciela. Reklamodawca nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Serwisu, dostępnych w Panelu Reklamodawcy.
   3. Dostęp Właściciela do danych osobowych Reklamodawców, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa załącznik do Regulaminu - Polityka Prywatności zamieszczona również pod adresem https://homigo.pl/polityka-prywatnosci.
  6. Zmiany Regulaminu oraz Postanowienia Końcowe
   1. Niniejszy Regulamin oraz cennik mogą podlegać zmianom.
   2. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Właściciel powiadomi poprzez umieszczenie informacji w Panelu Reklamodawcy oraz poprzez wysłanie stosownych powiadomień do Reklamodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   3. Zmiany Regulaminu oraz cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu oraz powiadomienia Reklamodawców drogą elektroniczną..
   4. Reklamodawcom przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w terminie 15-dni od dnia powiadomienia o zmianach. Reklamodawca może rozwiązać Umowę składając oświadczenie o wypowiedzeniu w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail reklamacje@homigo.pl. Jeżeli Reklamodawca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w w/w terminie, uznaje się, że akceptuje zmiany Regulaminu i Cennika.
   5. Regulamin i jego wcześniejsze wersje będą udostępnione w Serwisie pod adresem https://homigo.pl/regulamin-old
   6. Na żądanie Reklamodawcy Regulamin jest przesyłany drogą poczty elektronicznej na wskazany adres email.
   7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Reklamodawcą, a Serwisem, której przedmiotem jest świadczenie przez Serwis usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.